Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle pagina’s van de website www.blomsign.nl. Blom Sign is de bevoegde uitgever van de webpagina’s op deze website.

Onder ‘gebruik(en)’ wordt verstaan: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren) op of met betrekking tot pagina’s op bovengenoemde website.

Onder gebruiker wordt verstaan: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die webpagina’s van de website www.blomsign.nl gebruikt.

Onder inhoud wordt verstaan: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Onder schade wordt verstaan: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.
  • De uitgever mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen betrachting van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt.
  • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  • U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen (en dergelijke), inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants (en dergelijke) die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.